November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Open email + brief aan minister Hirsch Ballin1 november 2006


Geachte minister Hirsch Ballin,

Gaarne richt ik mij tot u met een concrete vraag over de geruchtmakende Deventer moordzaak. Voor de goede orde meld ik dat ik blij ben dat we een nieuwe minister hebben. Van uw voorganger de heer Donner was ik geen bewonderaar. Mocht dit u onbekend zijn dan kunt u zich desgewenst inlezen via de volgende webpages:

http://jfkmurdersolved.com/donner.htm

http://jfkmurdersolved.com/deventer.htm

http://jfkmurdersolved.com/feiten.htm

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

http://jfkmurdersolved.com/polls.htm

Bewindslieden die aantoonbaar liegen, met name over belangrijke zaken, waardoor onschuldige burgers het slachtoffer worden (zoals bij de Schiedammer parkmoord), wegkomen met excuses, en dan vervolgens weer liegen, krijgen van mij geen respect. Wat dat betreft vind ik het jammer dat de heer Donner moest aftreden vanwege een andere zaak dan deze. Eenzelfde mening ben ik toegedaan over de heer Brouwer, en wens daarom van harte dat ook hij binnenkort het veld moet ruimen. Derhalve hoop ik dat u uit ander hout bent gesneden. Uw vervangingsoperatie voor ambtenaren die u verkeerd hebben ingelicht, geeft de burger in elk geval moed.

Zoals u kunt zien ben ik, samen met de heer Louwes, een fervent aanhanger van de theorie dat er met het DNA bewijs is geknoeid. Dit lijkt echter onmogelijk als de heer Louwes nooit zijn bloed en/of DNA heeft afgestaan. De heer Louwes beweert dat hij dit wel gedaan heeft, in 1999 bloed en in 2003 wangslijm, 5 dagen voor de eerste zittingsdag van het Hof op 8 december 2003. Mijn vraag betreft dezelde die de heer Louwes al jaren stelt, maar waarop hij, naar ik begrijp, geen antwoord krijgt van de heer Brouwer:

1) Wat is er met het bloed gebeurd dat hij in 1999 zegt (vrijwillig) te hebben afgestaan?

Drie afgeleide vragen zijn:

2) Met welk doel is in 1999 zijn bloed afgenomen?
3) Klopt het dat zijn DNA sinds 1999 in het landelijke DNA-profielenbestand zit?
4) Waarom had het OM in 2003 zijn wangslijm nodig als men zijn bloed (en dus zijn DNA) al had?


De antwoorden op deze vragen hebben niets te maken met de lopende herzieningsaanvraag. Iedere burger, en zeker de betrokkene zelf, heeft recht op deze antwoorden.

Het lijkt mij voor een integere minister van Justitie van het grootste belang om de mogelijkheid van fraude binnen zijn departement te onderkennen, te onderzoeken, dan wel uit te sluiten. Dat lijkt mij zelfs een plicht, zeker bij een zo belangrijke zaak met dergelijke consequenties voor een mogelijk onschuldige burger, alsmede voor het vertrouwen in onze rechtsstaat. Daarom verzoek ik u met klem en respect, deze vragen per omgaande te beantwoorden.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Overveen

Ook namens
Freddie Soeters,
Leon Vrins,
Henk Vonk sr,
Walter Becking,
Gerrit Elsinga,
Wim Voet,
Ria Brink,
Lutgart Munnichs,
Amber van Driel,
Anne Kalkhoven,
Jeroen Langelaan,
Hans Klopper,
Gertjan Rhebergen,
Mieke van Dorst,
Sonja Baaij,
Aad de Groot,
F.H. Huisman,
Tim Herkink,
Jetty Hoekstra,
Wim van Boven,
Jolanda Vink,
Gerard Boerhof (zie column),
Jan Martijn Louissen,
Ronald Beetz,
Magda Lammers-Lisnet,
Albert Boven,
Rob Stam,
J.R. Kuhlmann,
Ronald de Leest,
Lonneke van Zwet,
Channa Meibergen,
Nahna de Braak,
Ada de Graaf,
Tom Hendriks,
Ruud Harmsen,
Joop Hoefnagels,
Johan Diepenhorst,
Nico Dassen,
Ben Brandenburg,
Ed Waisvisz,
Wanda Waisvisz,
Paul van der Drift,
Arie Bijl,
Edward van der Kaaij,
G. Riezebosch,
Rob Klaassen,
Pim Boswijk,
H.E. Kok,
Ada Ipenburg,
Wilma van Leijen,
Theun Kok, Barcelona,
Hans Mesman,
....


PS: Als addendum en ter onderbouwing dat de mogelijkheid van fraude niet uit de lucht is gegrepen, alsmede dat de heer Louwes en ik niet alleen staan, bied ik u nog het volgende fragment uit een andere communicatie:

Click to see results DNA poll

Het DNA op de blouse lijkt zeer belastend, maar het is wel het enige dat belastend is. Daarop is hij veroordeeld en nergens anders op. Het is van groot belang om dit te beseffen. Hier is de uitspraak:

Bij arrest van 9 februari 2004 heeft dit hof de veroordeling van het hof Arnhem gehandhaafd, echter op grond van andere bewijsmiddelen. Het hof concludeert dat op de blouse van het slachtoffer verschillende DNA-sporen afkomstig van de verdachte zijn aangetroffen, dat die sporen consistent zijn aan het gepleegde delict en redelijkerwijs geen andere uitleg toelaten dan dat deze moeten zijn ontstaan bij het plegen van het delict.

De "andere bewijsmiddelen" waren allemaal verworpen (mes, geurproef, motief, GSM, etc). Zonder het DNA was het OM dus allang nat gegaan en Louwes een vrij man. Het DNA was het reddende konijn uit de hoge hoed. Alleen al daarom is het gerechtvaardigd om de integriteit van dit bewijs zeer goed onder de loep te nemen. En dan komen toch een aantal opmerkelijke zaken naar voren:

- Het DNA wordt pas na vier jaar gevonden, nadat blijkt dat alle overige bewijsmiddelen ontoereikend zijn. De mogelijkheid van fraude lijkt daardoor extra gemotiveerd.

- Het OM kan niet hardmaken dat het DNA er direct na de moord op zat. In een normaal geval wordt het DNA meteen gevonden. In een normaal geval kan het OM dit desgevraagd ook aantonen, bijvoorbeeld door getuiges te produceren die dit willen bevestigen. Het tegendeel is waar. Het verbaast mij daarom dat de vragen nooit gesteld zijn door de verdediging (behalve recent door Louwes persoonlijk).

- Het OM vindt een tweede bloedspoor, dat er aantoonbaar eerder (in 2004) niet op zat.

- Het OM vindt in tweede instantie nog meer DNA contactsporen. Allereerst versterkt meer van hetzelfde niet de schuld van Louwes, ten tweede zegt het iets over de grondigheid van het eerste onderzoek, of beter het gebrek daaraan. Het OM beweert aanvankelijk niet alle vlekken bemonsterd te hebben. Wat een kul zeg, voor zo'n belangrijke uitslag, in een zo controversiele zaak. Een volledige bemonstering had direct plaats moeten vinden. Al was het alleen maar voor de mogelijkheid om DNA van een ander te vinden in die overige vlekken.

- Louwes heeft tweemaal vrijwillig DNA afgegeven (bloed en wangslijm) maar het OM wil niet zeggen wat daarmee is gebeurd.

- Het OM vindt na 7 jaar een Y chromosoom in het nagelvuil dat overeenkomt met dat van Louwes, terwijl een eerder onderzoek geen DNA van Louwes kon identificeren. Buitenlandse DNA deskundigen vertellen mij trouwens dat het zeer onwaarschijnlijk is om na vier jaar, en zeker na 7 jaar, nog een bruikbaar DNA profiel te destilleren uit "contactsporen", zeker als het monster in contact met de lucht(vochtigheid) is bewaard, hetgeen hier het geval blijkt te zijn.

- Het hele onderzoek, met name dat van het DNA wordt gekenmerkt door een slordige aanpak, waarbij bewijsstukken, zoals het vest van het slachtoffer, zijn zoekgeraakt of niet volgens de vereiste regels zijn bewaard, dan wel onderzocht, bijvoorbeeld met paspop, dan wel getransporteerd, zoals een paraplu met broek van Louwes, daarna met blouse van weduwe. Op grond van dit laatste acht professor Toorenbeek, die 8 jaar werkzaam was als patholoog anatoom voor het NFI, de bewijsvoering "waardeloos".
Gezien het gedrag van het OM in eerdere zaken (zoals Schiedam en Putten), maar zeker gezien het gedrag in deze zaak, begrijp ik dus ook niets van het willen vasthouden aan een kennelijk rotsvast vertrouwen in de integriteit van het OM. Of is de wens de vader van de gedachte?

Ten overvloede, Louwes heeft naar eigen zeggen in 1999 vrijwillig bloed afgegeven en in in 2003 wangslijm. Vijf dagen voordat bekend werd dat het DNA op de blouse werd gevonden. Hij vraagt al jaren wat daarmee is gebeurd, overigens zonder daarop antwoord te krijgen. Onderstaand enige documenten van Louwes zelf ter staving:

Passages brief Brouwer page 1

Passages brief Brouwer page 2

Passages brief Brouwer page 3

Wat ik wil zeggen, is dat het zeker niet zo is dat voor de fraude-optie alle grond ontbreekt. Het gezond verstand dicteert bijvoorbeeld dat het erg onwaarschijnlijk is dat een tweede bloedvlekje, met het blote oog zichtbaar en op een witte ondergrond, in eerste instantie over het hoofd wordt gezien. Zeker als het OM weet dat er in deze zaak al zoveel fouten zijn gemaakt. Maar met dat eerste bloedvlekje is ook al iets eigenaardigs aan de hand. De heer Eikelenboom, DNA deskundige voor het NFI, zegt zelf blijkens dit zittingsverslag :

Pagina 21 zittingsverslag

dat hij de kraag en revers heeft onderzocht op bloed en geen bloed van Louwes aantrof. Een maand later hebben ze opeens wel een bloedvlekje! En twee jaar later nog een vlekje. Dat tart toch elke logica? Daar heeft Louwes gewoon gelijk in. Ik vind dat allerminst uit de lucht gegrepen.

Brief aan minister
Ik steun deze brief en sluit mij daarbij aan

ja
nee

Wilt u de brief mede ondertekenen? Stuur dan een mailtje naar info@JFKmurdersolved.com , dan wordt uw naam erbij gezet.

Update 6 november 2006:

Click here: Een belangrijke constatering en een dito vraag.

DNA
Hoe kwam het DNA van Louwes op de blouse van de weduwe?

Tijdens de moord die Louwes heeft gepleegd.
Door een eerder contact tussen Louwes en de weduwe
Door een vorm van contaminatie tijdens slordig onderzoek.
Fraude OM toen bleek dat het bewijs ontoereikend was.

Meer polls: http://jfkmurdersolved.com/polls.htm

The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com