November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Open emails aan Minister Donner

Deventer moordzaak
Mijn mening over de Deventer moordzaak:

Het OM heeft groot gelijk. De juiste dader is veroordeeld.
Louwes is het slachtoffer van een gerechtelijke dwaling.
Het OM is bezig met een doofpot om alle fouten te verhullen.

Meer polls: http://jfkmurdersolved.com/polls.htm

----- Original Message -----
From: Wim Dankbaar
To: vragenaanministerdonner@minjus.nl
Sent: Friday, August 04, 2006 10:24 AM
Subject: Tweede open email aan de Minister van Justitie

Geachte mijnheer Donner,

Het is alweer ruim twee weken geleden dat ik u mijn eerste open email stuurde. Ik constateer daarbij dat u mij nog niet heeft geantwoord, hoewel ik weet dat u op vakantie bent. Dat de kwestie bij u geen prioriteit zou hebben, lijkt mij onwaarschijnlijk. Evenmin dat de email aan uw aandacht ontsnapt zou zijn. Immers, enige media hebben er aandacht aan besteed. Wellicht mocht u denken dat het zo'n vaart niet zal lopen, dat ik wel zal afhaken als u mij negeert. Laat ik u dan meteen uit de droom helpen. Als ik ergens door geprikkeld wordt, is het:

- Boevenbestrijders die boeven blijken te zijn
- corruptie in het algemeen, in het bijzonder in ons eigen Nederland.
- Verkwanseling van de rechtsstaat en/of de democratie.
- genegeerd worden op belangrijke vragen
- Machteloosheid om aan het bovenstaande iets te doen.

Dat dientengevolge onschuldige burgers in de gevangenis belanden en de werkelijke moordenaars vrijuit gaan, laat ik dan nog buiten beschouwing. Enfin, in elk geval motiveren dit soort zaken mij des te meer. U kent vast het verhaal van J. Edgar Hoover, de FBI directeur, die 35 jaar lang de koning van de Amerikaanse misdaadbestrijding was, en altijd ontkende dat er zoiets bestond als Organized Crime, eenvoudig omdat hij zelf zaken deed met de mafiabonzen, onder andere door een centje bij te verdienen met het wedden op paardenraces die van te voren "gefixed" waren. Dat deze man ook nog eens een belangrijk aandeel had in de doofpot-operatie inzake de moord op een populaire Amerikaanse President, verbaast mij inmiddels niet meer. Wel stoort het mij dat zijn naam nog steeds prijkt op het hoofdgebouw van de FBI.

Daarnaast heb ik ontdekt dat 4 ex-Presidenten betrokken waren bij de planning van de moord en/of de navolgende cover-up, te weten Johnson, Nixon, Ford en Ouwe Bush. Een corruptie van onvoorstelbare proporties dus, waar ik als niet-Amerikaan weinig aan kan doen, behalve een boek schrijven en films produceren. Nu stelde ik mij tot voor kort op het standpunt dat een dergelijke volksverlakkerij voorbehouden was aan banananrepublieken en de VS, en zeker niet mogelijk is in ons eigen landje.

Echter, de Deventer moordzaak heeft mijn oogschellen doen vallen. Wat was ik toch naief ! Maar weet u wat nu het verschil is? Als Nederlands staatsburger kan ik hier meer aan doen! Een prima zaak om eens mijn tanden in te zetten en te laten zien dat individuele burgers wel degelijk iets kunnen uitrichten tegen wanbeleid van de overheid. Ik zal mij daarbij concenteren op u, als hoogste baas en ultieme eindverantwoordelijke. Hoge bomen vangen nu eenmaal de meeste wind. Het kan natuurlijk best zijn dat u niet op de hoogte was van de misstanden in deze zaak, maar u weet als geen ander dat dit geen excuus is voor een bewindsman. Bovendien weet ik zeker dat u inmiddels heel goed op de hoogte bent van de fouten en miskleunen, en deze kostte wat kost niet aan het licht wilt laten komen. Dit leid ik niet alleen af uit uw optreden, maar ook uit de wetenschap dat u zich geen tweede zaak als de Schiedammer Park moord kunt permitteren, omdat u dat de politieke kop zou kosten. Voor het ambt dat u bekleedt heb ik overigens wel respect, daarom zie ik graag een ander op uw post.

Ik zal mijn pijlen niet richten op Mevrouw Duijts, J. Martijn, J. Visscher en andere mindere goden die naar mijn mening deel uitmaken van het complot tegen Ernest Louwes. Zelfs niet de heer Brouwer, uw compaan in de huidige doofpot-operatie. Als de zaak niet zo serieus was, had ik moeten lachen om zijn geschutter in de Tonino-affaire. Na Schiedam een tweede keer gedwongen excuses. Dat kan er ook nog wel bij. Een derde keer ook? Ik ga in elk geval mijn best doen..

Ik zal u alvast ontvouwen wat ik met medestanders van plan ben te ondernemen. Ik heb de heer Louwes reeds geadviseerd om datgene, wat hij van u niet mag zeggen, te formaliseren in een officiele aanklacht, namelijk dat het DNA "bewijs" tegen hem is vervalst. Door Justitie murw gemaakt, begon hij te glunderen bij het besef dat dit een mogelijkheid is die onze rechtsstaat biedt.

Nu weet ik wel dat dit, zonder parlementaire enquete, niet eenvoudig te bewijzen zal zijn, maar daar gaat het mij niet eens om. Het gaat mij erom dat deze hypothese openlijk in de publiciteit komt en bespreekbaar wordt, dat u hierover verantwoording zult moeten afleggen, zonder dat u de aanklagers de mond kunt snoeren. U hoeft mij dus ook niet rechtstreeks te antwoorden, dat mag u straks via de media doen, mits deze het niet laten afweten natuurlijk. Ik heb reeds een vermoeden in welke trant u dit zult proberen:

"De heer Louwes is een slecht verliezer en gooit met modder die kant noch wal raakt, en het moet nu maar eens afgelopen zijn. We hebben ons meermalen bereid getoond zijn zaak te herzien en dit heeft niet tot een nieuwe inzichten geleid". Dat is naar mijn verwachting de lijn die u zult willen volgen, maar hoewel ik niet altijd even trots ben op onze media, zal ik er op toezien dat ze u ook wat andere vragen stellen, zoals bijvoorbeeld:

- Kunt u deze beschuldiging eenvoudig weerleggen?
- Klopt het dat het OM eerder heeft geknoeid met bewijs en dat u daarover het volk onjuist heeft geïnformeerd, met als gevolg dat een onschuldig iemand bleef vastzitten?
- Klopt het dat de blouse onverzegeld is bewaard?
- Zijn de overige regels voor veiligstelling en bewaring van dit bewijsstuk nageleefd?
- Klopt het dat de blouse direkt na de moord is gefotografeerd, maar dat foto's van de kraag waar het bloedvlekje is gevonden, ontbreken?
- Klopt het dat de heer Eikelenboom in 2003 de blouse, inclusief de kraag, op bloedsporen heeft onderzocht en toen geen bloedspoor heeft aangetroffen?
- Klopt het dat het bloedvlekje met het blote oog zichtbaar is?
- Klopt het dat de heer Louwes tweemaal vrijwillig DNA heeft afgegegeven, eenmaal bloed in 1999 en eenmaal wangslijm in 2003?
- Klopt het dat de heer Louwes al zes jaar vraagt wat er met zijn bloed is gebeurd?
- Met welk doel is het bloed van de heer Louwes destijds afgenomen, als het niet voor DNA was?
- Klopt het dat het bloedvlekje en de DNA contact sporen zijn ontdekt binnen 5 dagen nadat de heer Louwes zijn wangslijm heeft afgegeven?
- Waarom had het onderzoeksteam het DNA van de heer Louwes een tweede maal nodig, als men zijn bloed al had en zijn DNA profiel in de landelijke databank zat?

Tot zover gaat het alleen nog maar over het eerste bloedvlekje (2004) en niet het zogenaamde tweede vlekje (gevonden 2006). Maar dat mag u ook eens gaan uitleggen. Te meer daar in het arrest van het Hof Den Bosch het NFI Rapport van 19 januari 2004 als volgt wordt geciteerd: "In geen van de aangetroffen sporen in de lichtrode substantie is bloed of sperma aangetoond". Anders gezegd, het NFI stelt onvoorwaardelijk dat in de lichtrode substantie op de blouse geen bloed is aangetroffen. Hoe verklaart u het dan dat het NFI, blijkens pagina 21 van haar rapport van 19 mei 2006, toch een bloedspoortje in diezelfde lichtrode substantie weet aan te treffen? Van maar liefst 1 x 2 mm, dus met het blote oog zichtbaar.

Voorts wil ik u melden dat ik de heer Louwes heb verteld dat zijn zaak in mijn ogen slechts op twee manieren kan eindigen. 1) Met het voltooien van zijn straf, zonder dat er iets gebeurt en alle herzieningsaanvragen worden afgewezen, of 2) als het grootste schandaal in de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat, met als gevolg zijn vrijspraak en het aftreden van minimaal de heer Donner en de heer Brouwer.

Nu wil de heer Louwes eigenlijk dat ik uw beslissing over zijn electronische huisarrest afwacht. Ik heb hierover nagedacht en kwam tot de conclusie dat dit schrijven die beslissing niet mag beinvloeden. Evenmin was ik het eens met de heer Knoops dat de (nette) brief van Maurice de Hond de Hoge Raad weleens zou kunnen ontrieven. Alsof onze wijste mannen zich door emotie zouden leiden inplaats van door de feiten en de inhoud. Volledig terecht vraagt Maurice de Hond de Hoge Raad om in te grijpen.

Het gaat hier namelijk om iets belangrijkers dan de schuldvraag van de heer Louwes. Waar het mij om gaat is dat de vervalsingshypothese veel meer aandacht krijgt dan tot nu toe. Waarom? Omdat ik het van groot maatschappelijk belang acht dat als het waar is (wat ik dus geloof), dit aan het licht komt, net als het achterhouden van het DNA bewijs in de Schiedam zaak. Zelfs als de heer Louwes ooit wordt vrijgesproken vind ik nog dat de vraag hoe zijn DNA op de blouse kwam, duidelijk beantwoord moet worden. Want dit heeft niks met de heer Louwes te maken. Dit heeft alles te maken met een OM dat in haar scoringsdrift over lijken gaat en daarbij corruptie van onvoorstelbare afmeting (althans voor velen) niet schuwt. De waarheidsvinding hiervan is belangrijker dan de schuld of onschuld van de heer Louwes, hoewel die vraag hier natuurlijk wel direkt mee verbonden is. Het risico om met deze beschuldiging belachelijk gemaakt te worden, neem ik graag op de koop toe.

Het is nu juist die vraag, hoe het DNA op de blouse komt, die u bijzonder graag lijkt te willen vermijden. Immers, als de heer Louwes gewoon tegen de pers had gezegd dat hij spijt heeft van de moord en blij is dat hij binnenkort weer als een gecorrigeerd burger aan de samenleving mag gaan deelnemen, dan had hij geen spreekverbod uit "Den Haag" gekregen, of wel soms?

Welnu, wat u wel of niet wilt, daar heb ik nu juist geen boodschap aan. Probeert u zo'n spreekverbod eens met mij, want ik roep ook: Het OM lapt er een onschuldige burger bij met vervalst bewijs en stuurt de echte moordenaar naar huis.

Vanaf nu zullen ik en anderen zo hard mogelijk op de zere en rotte plek gaan drukken, met zoveel pers daaromheen als we kunnen krijgen.

Gordels om, mijnheer Donner.

Met vriendelijke groeten,

Wim Dankbaar

Bijlage:

----- Original Message -----
From: Wim Dankbaar
To: vragenaanministerdonner@minjus.nl
Sent: Wednesday, July 19, 2006 3:31 PM
Subject: Hoe klaag ik u aan?


Geachte Mijnheer Donner,

Ik onderzoek momenteel of mij als burger rechtsmiddelen ter beschikking staan om uw Ministerie aan te klagen voor het ondeugdelijk, mogelijk onrechtmatig uitvoeren van haar taak inzake de procesgang van de Deventer moordzaak. Omdat ik nog niet goed weet hoe het één en ander op te starten, begin ik maar met u. Welke jurist kan ik het beter vragen dan de hoogste baas van Justitie, die de publieke zaak dient en in noodgevallen onze Minister President souffleert?

Ik lees op de website van het Openbaar Ministerie over diverse manieren om een klacht in te dienen http://www.om.nl/u_en_het_om/klachten/ maar mijn voorkeur is een strafrechtelijke vervolging.

Als bewindsman in onze prachtige parlementaire democratie, waarin burgers en/of kamerleden de diverse staatsorganen ter verantwoording kunnen roepen, kunt u mij vast een aantal richtlijnen geven.

Het behoeft verder geen betoog dat mijn eventuele acties u niet ten voordele zullen zijn. Het verbaast mij overigens dat na de bewezen leugens inzake de Schiedammer Park Moord, u en de heer Brouwer nog steeds op hun post zitten. Immers, ik heb altijd geleerd dat liegen, of ons parlement "onjuist informeren", hoe men het noemen wil, de doodzonde voor politici is. Ik meen dat dit nog sterker het geval is in de Deventer moordzaak, waarbij net als bij de Schiedammer Parkmoord, bewijzen moedwillig zijn gemanipuleerd en aan de rechter zijn onthouden, zoals inmiddels is vastgesteld. Ik ga in de Deventer moordzaak nog een stap verder met de beschuldiging dat ambtenaren onder uw verantwoordlijkheid, het DNA "bewijs" hebben vervalst. Mocht u verder inzicht willen krijgen in mijn redeneringen: http://jfkmurdersolved.com/deventer.htm

Aannemende dat u en uw Ministerie staan voor de integriteit van onze rechtsstaat en zich gaarne zullen verdedigen tegen dergelijke ernstige aantijgingen, verblijf ik in afwachting van uw spoedige reactie,

Hoogachtend,

Wim Dankbaar
Ruysdaelweg 14
2051 EM Overveen


PS: Omdat ik meen dat mijn vraag een maatschappelijk belang betreft, is dit een open email.


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com