November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Brief Hoge Raad7 Juni 2007

Kopie separaat verzonden aan:
Mr. W.J.M. Davids,
Mr. W.A.M. van Schendel,
Mr. W.M.E. Thomassen,
Mr. H.A.G. Splinter-van Kan
Geachte Mr. van Dorst,

Langs deze weg richt ik mij tot U, als zojuist benoemde raadsheer-commisaris voor nader onderzoek in de Deventer moordzaak.

Ik acht het mijn burgerplicht om Uw aandacht te vragen voor de navolgende informatie.

Gezien de tussenuitspraak van de Hoge Raad, komt het mij voor dat de Hoge Raad waarde hecht aan getuigeverklaringen die wijzen op mogelijke daderkennis van Michael de J. alias "de klusjesman". Echter, dat de Hoge Raad zich vooralsnog slechts concentreert op de verklaring van de ex-beheerder van de begraafplaats, dat begrijp ik niet goed. Er is namelijk nog een getuige die een verklaring over daderkennis heeft afgelegd, te weten de ex-vriendin van Michael de J., mevrouw Hennie v/d B, die de klusjesman op vrijdag 24 september 1999 op een Deventer terras heeft ontmoet, tijdens welke ontmoeting de J. haar te kennen heeft gegeven dat mevrouw Wittenberg dood was. Hij liet haar daarbij een concept rouwadvertentie zien, aldus getuige. Relevant is ook dat de J. zelf deze ontmoeting heeft bevestigd. Dit was dus een dag voor de zaterdag dat het slachtoffer werd gevonden, en alleen iemand met daderkennis kon weten dat de weduwe vermoord was. Deze verklaring kunt U gewoon vinden in het dossier.

Het is mij bekend dat het OM deze verklaring aanvankelijk als inconsistent of onbetrouwbaar heeft bestempeld daar v/d B. zich later niet met absolute stelligheid zou herinneren of het nu echt vrijdag 24 september was. Wat niet bekend is, althans niet in brede kring en wellicht ook niet bij de Hoge Raad, is dat tijdens het zogenaamde oriënterend vooronderzoek, dat het OM vreemd genoeg niet openbaar wilde maken, is gebleken dat de ontmoeting wel degelijk op vrijdag 24 september 1999 heeft plaatsgevonden.

Getuige v/d B heeft mij namelijk gemeld dat zij toentertijd ook al in Duitsland woonde en bij wijze van uitzondering die dag in Deventer was voor een afspraak met haar advocaat aldaar. Diezelfde dag is zij teruggekeerd naar haar woonplaats in Duitsland. Eén en ander wordt gestaafd door haar advocaat.

Ik citeer uit het rapport oriënterend vooronderzoek, pagina 47:

"Op 10 mei 2006 hebben wij een brief van Van B. ontvangen. Daarin meldt zij dat de lezing zoals door haar gegeven in de Talpa uitzending, de juiste is. Met toestemming van deze getuige en op ons verzoek heeft haar toenmalige advocaat ons op 27 mei 2006 schriftelijk geïnformeerd over zijn afspraken met deze getuige in de periode van 17 september 1999 tot en met 1 oktober 1999. Uit de agenda van de advocaat blijkt dat er op vrijdag 24 september 1999 om 14.00 uur een afspraak met Van B. staat genoteerd."

De vermeende inconsistentie van haar verklaring wordt door het OM verder beredeneerd door te stellen dat zij eerder had verklaard de volgende dag in een telefoongesprek van de J. te hebben vernomen dat de weduwe dood was. Maar ook die zaterdag kon de J., ook naar eigen zeggen, nog niet weten dat de weduwe vermoord was, tenzij hij daderkennis had. Waarom vertrouwt het OM dan blind op het woord van een verdachte, die bovendien zelf een historie heeft van inconsistente verklaringen, maar niet op het woord van een getuige die geen motief heeft om te liegen, en wiens verklaring over daderkennis gesteund wordt door een andere getuige, die U nu gaat onderzoeken?

Derhalve verzoek ik u niet alleen de betrouwbaarheid van de daderkennis-verklaring van de ex-begraafplaatsbeheerder te onderzoeken, maar ook die van getuige V/d B.

Voorts, en belangrijker, wil ik dan nog Uw aandacht vestigen op het schrijfonderzoek dat schaamteloos door het OM vervalst is, zo durf ik U te verzekeren, hetgeen u met de U toegekende bevoegdheid zelf eenvoudig zult kunnen vaststellen. Daartoe hoeft U slechts één van de vier zogenaamde "verbalisanten" van deze schrijfproeven te (laten) horen. Alle vier kan natuurlijk ook.

In een notedop is het als volgt:
In het voorjaar van 2006 is een schrijfproef afgenomen om vast te stellen of de vriendin van de klusjesman de twee anonieme briefjes in deze zaak heeft geschreven. De conclusie van het OM dat dit waarschijnlijk niet het geval is, staat haaks op die van alle andere onafhankelijke schriftdeskundigen wiens mening werd gevraagd. Volgens de stukken van het OM hebben een viertal rechercheurs deze schrijfproeven afgenomen, te weten Van Roemburg, Bulder, Harts, en Schoenmaker.

Deze verbalisanten heb ik met hulp van anderen uiteindelijk kunnen traceren bij het korps Apeldoorn (dus niet IJsselland zoals het NFI rapport stelt). Desgevraagd stelden deze rechercheurs niets te weten van hun deelname aan de bedoelde schrijfproeven. Men kan dus in ieder geval vaststellen dat ofwel het OM liegt, ofwel de verbalisanten. Onderstaand vindt U de uitspraken van de verbalisanten op een rij:

Elvira Bulder: Ik begrijp hier niks van.

Ik weet niets meer dan u, ik ken die zaak ook alleen maar van TV.

Misschien moet u maar eens met mijn superieuren praten.

Als ik word opgeroepen, kan ik meewerken.


Henk van Roemburg: Ik ken die zaak alleen uit de media (tegen drie verschillende personen)

- Als u verder niets kunt zeggen, bij wie moet ik dan zijn?

Ik zou het niet weten, ik dacht dat het nu bij het Landelijk Parket zit.

Hans Schoenmaker: De Deventer moordzaak? Nee daar heb ik nooit iets mee van doen gehad. Is ook niet onze regio.

- Hoe zit dat dan met die schrijfproeven?

Schrijfproeven? Welke schrijfproeven?

- Onder één van de schrijfproeven in die zaak staat uw naam.

Dat zal dan wel, maar ik weet daar niets van.

Anton de Ronde (persvoorlicher Gelderland Noord-Oost): Ik moet u toch verwijzen naar het parket Zwolle/Lelystad. Dat zijn de afspraken waar ik me aan te houden heb. Ik hoop dat u daar een bevredigend antwoord krijgt. Zo niet, dan kunt u altijd nog naar het College van Procureurs Generaal.

Annelore Roelofs (korpschef Gelderland Noord-Oost): Ten aanzien van het in uw mail gestelde, verwijs ik u naar de aan u gestuurde brief van het arrondissementsparket Zwolle-Lelystad d.d 13 december 2006. Zaken m.b.t. de Deventer moordzaak worden gecoördineerd door het Openbaar Ministerie te Zwolle. Vanuit de politieregio Noord- en Oost-Gelderland zullen brieven en mailberichten m.b.t. deze zaak, via het Openbaar Ministerie Justitie te Zutphen, naar Zwolle worden doorgestuurd. Ik heb derhalve uw mailberichten doorgezonden naar het arrondissementparket van het Openbaar Ministerie te Zutphen.

Van bovenbeschreven kwestie heb ik aangifte gedaan bij de verantwoordelijke Hoofdofficier A.B. Vast, welke hij na enige correspondentie naast zich neer heeft gelegd. Ook heb ik de heer Brouwer van het College van Procureurs Generaal bij herhaling geinformeerd. Van deze laatste heb ik nimmer antwoord mogen krijgen.

De heer Machielse stelde desgevraagd dat de integriteit van het oriënterend vooronderzoek niet was ingebracht in het herzieningsverzoek en het dan niet binnen zijn mandaat ligt het dan zelf in te brengen. Dit mag juist zijn, ik ben geen jurist, maar ik ben van mening dat ik het bij wie dan ook aan de orde mag (en moet) stellen, ongeacht of ik genegeerd word, als het om een dergelijke misstand gaat, waardoor mogelijk een onschuldig man al zeven jaren onterecht veroordeeld is en de werkelijke dader nog vrij rondloopt.

Als het OM in de Deventer moordzaak werkelijk met haar taak van objectieve waarheidsvinding bezig was, waarom moet dan bewijsvoering vervalst worden, nota bene in een uniek onderzoek dat bedoeld was om nog eens goed te kijken of de heer Louwes nu terecht veroordeeld is? Een onderzoek dat overigens niet door enig rechter werd gelast, hetgeen mij, weliswaar als niet-jurist, nog steeds bevreemdt. En waarom wordt mijn ernstige aantijging steeds terugverwezen naar de verantwoordelijken, die hem dan vervolgens negeren of simpelweg stellen dat ik maar eens op moet houden met mijn verzoek tot opheldering? Als de Hoge Raad ook vindt dat het OM geen bewijzen mag vervalsen, dan vraag ik U - in het algemeen belang van onze rechtsstaat - definitief aan te tonen of de betreffende rechercheurs deze schrijfproeven nu wel of niet hebben afgenomen.

Uiteraard richt ik mij tot U vanuit het vertrouwen dat mijn geschokte beeld van ons rechtssysteem dan toch in elk geval door ons hoogste rechtscollege hersteld zal kunnen worden. Wat dat betreft krijgt deze burger moed met de tussenuitspraak voor nader onderzoek, hoewel ik dus graag zou zien dat Uw onderzoek wat verder strekt dan de verklaring van de begraafplaatsbeheerder. Gezien de recente poll van het radioprogramma Standpunt.nl denk ik dat mijn wens door 86% van onze samenleving gedeeld wordt.

Daarom stel ik mij gaarne beschikbaar als getuige voor deze kwestie en ben steeds bereid U nader te informeren.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Overveen

Dank@xs4all.nl


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com