November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Nieuw licht op de Deventer moordzaak II

"Zijn zij nou zo dom, of ben ik het?"
- Louis van Gaal


In deel 1 hebben we gezien dat het OM, blijkens het rapport dat niet openbaar mag worden, de ene getuige over daderkennis van Michael de Jong (=de beheerder van de begraafplaats) onder de pet houdt en zijn verklaring verandert, en de andere getuige (= ex vriendin) onbetrouwbaar acht, terwijl het eigen onderzoek bevestigt dat zij gelijk heeft.

In deel 2 gaan we in op het DNA bewijs. Vooraf is het volgende van belang:

Het DNA op de blouse lijkt zeer belastend, maar het is wel het enige dat belastend is. Daarop is Ernest Louwes veroordeeld en nergens anders op. Het is van groot belang om dit te beseffen. Hier is de uitspraak:

Bij arrest van 9 februari 2004 heeft dit hof de veroordeling van het hof Arnhem gehandhaafd, echter op grond van andere bewijsmiddelen. Het hof concludeert dat op de blouse van het slachtoffer verschillende DNA-sporen afkomstig van de verdachte zijn aangetroffen, dat die sporen consistent zijn aan het gepleegde delict en redelijkerwijs geen andere uitleg toelaten dan dat deze moeten zijn ontstaan bij het plegen van het delict.

"Andere bewijsmiddelen" omdat alle voorgaande bewijsvoering was verworpen (mes, geurproef, motief, GSM, etc). Zonder het DNA was het OM dus allang nat gegaan en Louwes een vrij man. Het DNA was het reddende konijn uit de hoge hoed. Alleen al daarom is het gerechtvaardigd om de integriteit van dit bewijs zeer goed onder de loep te nemen. En dan komen toch een aantal opmerkelijke zaken naar voren:

- Het DNA wordt pas na vier jaar gevonden, nadat blijkt dat alle overige bewijsmiddelen ontoereikend zijn. De mogelijkheid van fraude lijkt daardoor extra gemotiveerd.

- Recherche Magazine schrijft dat DNA nooit als enig bewijs mag gelden.

- Het is juridisch een interessante vraag of nieuw bewijs mag worden opgevoerd in een herzieningszaak. De bestaande bewijsvoering is inderdaad herzien ...... en verworpen! Wat dat betreft was het verzoek succesvol voor de verdachte. En blijkbaar gegrond. Echter, nieuwe bewijsvoering is toegelaten en op grond daarvan is Louwes opnieuw veroordeeld. Dit druist in tegen het principe van een herziening en de geest van de wet. Het vonnis kan alleen al daarom een dwaling genoemd worden. Waarom slaapt de bulk van juridisch Nederland hier overheen?

- Het OM kan niet hardmaken dat het DNA er direct na de moord op zat. In een normaal geval wordt het DNA meteen gevonden. In een normaal geval kan het OM dit desgevraagd ook aantonen, bijvoorbeeld door getuiges te produceren die dit willen bevestigen. Het tegendeel is waar. Het verbaast mij daarom dat de vragen nooit gesteld zijn door de verdediging (behalve recent door Louwes persoonlijk).

- Het OM vindt een tweede bloedspoor, dat er aantoonbaar eerder (in 2004) niet op zat.

- Het OM vindt in tweede instantie nog meer DNA contactsporen. Allereerst versterkt meer van hetzelfde niet de schuld van Louwes, ten tweede zegt het iets over de grondigheid van het eerste onderzoek, of beter het gebrek daaraan. Het OM beweert aanvankelijk niet alle vlekken bemonsterd te hebben. Wat een kul zeg, voor zo'n belangrijke uitslag, in een zo controversiele zaak. Een volledige bemonstering had direct plaats moeten vinden. Al was het alleen maar voor de mogelijkheid om DNA van een ander te vinden in die overige vlekken.

- Louwes heeft tweemaal vrijwillig DNA afgegeven (bloed en wangslijm) maar het OM wil niet zeggen wat daarmee is gebeurd.

- Het OM vindt na 7 jaar een Y chromosoom in het nagelvuil dat overeenkomt met dat van Louwes, terwijl een eerder DNA onderzoek destijds geen DNA van Louwes kon identificeren. Buitenlandse DNA deskundigen vertellen mij trouwens dat het zeer onwaarschijnlijk is om na vier jaar, en zeker na 7 jaar, nog een bruikbaar DNA profiel te destilleren uit "contactsporen", zeker als het monster in contact met de lucht(vochtigheid) is bewaard, hetgeen hier het geval blijkt te zijn.

- Het hele onderzoek, met name dat van het DNA wordt gekenmerkt door een slordige aanpak, waarbij bewijsstukken, zoals het vest van het slachtoffer, zijn zoekgeraakt of niet volgens de vereiste regels zijn bewaard, dan wel onderzocht, bijvoorbeeld met paspop, dan wel getransporteerd, zoals een paraplu met broek van Louwes, daarna met blouse van weduwe. Op grond van dit laatste acht professor Toorenbeek, die 8 jaar werkzaam was als patholoog anatoom voor het NFI, de bewijsvoering "waardeloos".
Gezien het gedrag van het OM in eerdere zaken (zoals Schiedam en Putten), maar zeker gezien het gedrag in deze zaak, begrijp ik dus ook niets van het willen vasthouden aan een kennelijk rotsvast vertrouwen in de integriteit van het OM. Of is de wens de vader van de gedachte?

Ten overvloede, Louwes heeft naar eigen zeggen in 1999 vrijwillig bloed afgegeven en in in 2003 wangslijm. Vijf dagen voordat bekend werd dat het DNA op de blouse werd gevonden. Hij vraagt al jaren wat daarmee is gebeurd, overigens zonder daarop antwoord te krijgen. Onderstaand enige documenten van Louwes zelf ter staving:

Passages brief Brouwer page 1

Passages brief Brouwer page 2

Passages brief Brouwer page 3

Wat ik wil zeggen, is dat het zeker niet zo is dat voor de fraude-optie alle grond ontbreekt. Het gezond verstand dicteert bijvoorbeeld dat het erg onwaarschijnlijk is dat een tweede bloedvlekje, met het blote oog zichtbaar en op een witte ondergrond, in eerste instantie over het hoofd wordt gezien. Zeker als het OM weet dat er in deze zaak al zoveel fouten zijn gemaakt. Maar met dat eerste bloedvlekje is ook al iets eigenaardigs aan de hand. De heer Eikelenboom, DNA deskundige voor het NFI, zegt zelf blijkens dit zittingsverslag :

Pagina 21 zittingsverslag

dat hij de kraag en revers heeft onderzocht op bloed en geen bloed van Louwes aantrof. Een maand later hebben ze opeens wel een bloedvlekje! En twee jaar later nog een vlekje. Dat tart toch elke logica? Daar heeft Louwes gewoon gelijk in. Ik vind dat allerminst uit de lucht gegrepen.

Tot zover vooraf. We gaan terug naar het semi-geheime rapport van het OM. Semi-geheim, omdat een ieder op afspraak het rapport mag inzien ten kantore van de heer Knoops. Ik deel echter de mening van Maurice de Hond en zijn raadsman Mr. Plasman dat dit rapport geheim moest blijven omdat het laat zien dat het OM met een doofpot-operatie bezig is. Uit het rapport blijkt dat de door Ernest Louwes via Knoops aangevraagde contra-expertise door het Britse FSS helemaal nooit is gedaan.

Als ik dat rapport zo lees is het FSS wel geraadpleegd. Ik citeer:

5.4 DNA-onderzoek door de Forensic Science Service

Op verzoek van de raadsman van L. heeft het college van procureurs-generaal in januari 2006 medewerking verleend aan het verrichten van een contra-expertise op basis van het door het Nederlands Forensisch Instituut in deze zaak verrichte DNA-onderzoek van het celmateriaal, dat was aangetroffen op de blouse van het slachtoffer. Deze contra-expertise is uitgevoerd door een Britse deskundige van de Forensic Science Service (FSS). Op 31 maart 2006 heeft de onderzoeker van het FSS gerapporteerd over de verrichte contra-expertise. De onderzoeker van het FSS is van oordeel dat eventuele nadere onderzoeksmogelijkheden aan de blouse of precieze herkomst van de lichtrode substantie niet relevant zijn. De onderzoeker rapporteert (onder meer) letterlijk het navolgende:

"Na bestudering van de bevindingen in dit geval ben ik van mening dat het niet aanbevelenswaardig is om verdere werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de bloes. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft nauwgezet onderzoek verricht, in het bijzonder met betrekking tot de vraag of er DNA van de heer L. aanwezig was in bloesgedeelten zonder vlekken en ik ben het met hun bevindingen eens."

Ik begrijp dus dat deze deskundige over de contra-expertise met zoveel woorden zei: Niet nodig, het NFI is betrouwbaar, we gaan ervan uit dat het okay is. Dit betekent derhalve dat de door Louwes gewenste contra-expertise niet is uitgevoerd en dat in feite de blouse nooit door een onafhankelijke partij is onderzocht.

Wel heeft het FSS een oordeel gegeven omtrent de bevindingen van het NFI. Ik citeer wederom de deskundige:

"Aangezien niet kan worden vastgesteld hoe en wanneer het DNA op de blouse is gekomen .......

...... Bovendien kunnen er ook nog andere verklaringen zijn voor de vraag hoe het DNA van de heer L. op de bloes is terechtgekomen. Als deze verklaringen worden meegewogen wordt de betekenis die wordt gehecht aan de aanwezigheid van mogelijk van de heer L. afkomstig DNA op de bloes, geringer.........

........ Omdat het echter niet mogelijk is om vast te stellen wanneer deze bloedvlekken daar zijn terechtgekomen, kan ik de mogelijkheid niet uitsluiten dat dit op enig ander tijdstip los van het misdrijf is gebeurd ........

......... Het is echter niet mogelijk om de hoeveelheid celmateriaal die op deze wijze zou zijn overgebracht, te meten en daarom kan ik niet vaststellen of het DNA daar is terechtgekomen als gevolg van een gewelddadige handeling of via zakelijk contact ........"

Hieruit blijkt dus dat deze deskundige, die zijn onafhankelijke oordeel op verzoek van verdachte geeft, de hypothese van het NFI en het OM absoluut niet deelt. Ter herinnering, deze hypothese was: "dat die sporen consistent zijn aan het gepleegde delict en redelijkerwijs geen andere uitleg toelaten dan dat deze moeten zijn ontstaan bij het plegen van het delict".

Dat is de hypothese - iets anders is het niet - waarop Ernest Louwes is veroordeeld. Daarbij komt dat deze hypothese stoelt op discutabel bewijs.

Zoals u ziet, laat het FSS de mogelijkheden van vervalsing en/of contaminatie volledig open. En dit zijn nu juist mogelijkheden die verdachte ook oppert. Het FSS durft geenszins te concluderen dat het DNA er tijdens het delict is opgekomen. Dit is opvallend, want het NFI en het OM menen dit wel te kunnen, alsmede de rechter daarmee te kunnen beinvloeden, kennelijk met succes.

In het rapport doet het OM daar nog een schepje bovenop: "Het verdient opmerking dat de onderzoeker van de FSS niet wist dat omtrent de door haar genoemde mogelijkheid van contaminatie reeds door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij het arrest van 9 februari 2004 is geoordeeld dat het volstrekt onaannemelijk is dat zich enige contaminatie (in de zin van besmetting) heeft kunnen voordoen."

Een vrije vertaling: Deze arme domme onderzoeker wist niet dat de rechter, afgaande op onze expertise, onze redenering al had overgenomen. Wiest de onderzoeker dit wel, dan had deze vast ook wel onze hypothese geslikt.

Een voorbarige en subjectieve aanname. De onderzoeker zelf schrijft het volgende:

"However as it is not possible to determine when this bloodstaining was deposited I can not exclude the possibility that it was deposited at some other time unrelated to the offence"

"If the bloodstain was not present on the blouse during the examination in 1999 it would suggest that someone had deliberately tampered with this item. I understand from your email that there are no records of the back of the blouse and therefore it is not possible to determine whether this bloodstain was present on the item and therefore whether or not it was deposited as a result of the incident or by some other means."

Ook hij houdt dus, net als verdachte, rekening met de mogelijkheid van vervalsing. Vraagt u zich ook eens af waarom een gluiperige moordenaar wil stellen dat het DNA bewijs tegen hem is vervalst als hij wel de dader is? Qua geloofwaardigheid houdt hij het dan toch beter op contaminatie? Immers, in de samenleving lijkt de vervalsingsoptie tot nu toe vrijwel onbespreekbaar. Hoewel? Bedenkt u ook dat een speurhond eerder al de geur van Louwes rook op een mes waarvan bleek dat het niets met de moord te maken had.

Verder heeft NFI in 2006 ontdekt dat bepaalde make-up vlekken op de blouse zijn terechtgekomen nadat de weduwe dood was aangetroffen. Die zijn in ieder geval niet delictgerelateerd. Waarom de andere wel?

Dan is er nog iets interessants in de mening van het FSS:

"Naar mijn mening zijn er echter geen wetenschappelijke tests beschikbaar om deze hypothese te ondersteunen of te verwerpen waar het gaat om:

- de hoeveelheid kracht die nodig is om voldoende DNA-materiaal aan te brengen om een DNA-profiel te kunnen onderscheiden:

- de vraag of het aanwezige mannelijke DNA daar op hetzelfde tijdstip is terecht gekomen als de lichtrode vlekken:

- de betekenis van de afwezigheid van mannelijk DNA in gedeelten zonder vlekken."

Als dit laatste klopt, is er geen mannelijk DNA op de blouse gevonden in gedeelten zonder vlekken. Ik heb net de foto's van de blouse bekeken. Er zitten alleen op de linker voorkant van de kraag vlekken (waarin Eikelenboom in 2003 geen DNA van Louwes vond). Dus NIET op de achterkant en NIET op de rechter voorkant, waar je normaal bij een verwurging met grote kracht duwt. Als daar geen "greepsporen" met DNA zijn aangetroffen, blijft er toch niets van de OM hypothese over?

Is dit wellicht ook een reden dat het vest van de weduwe is zoekgeraakt? Daar zouden immers DNA greepsporen van de dader op moeten zitten.

Is dit wellicht ook de reden waarom het OM geen getuigen wil horen die verklaren dat Michael wist dat de weduwe eerst gewurgd en toen doodgestoken was, voordat haar lijk gevonden werd?

Voorts heeft het rapport het steeds over huidcellen, terwijl in de lijst van de gevonden DNA profielen telkens wordt vermeld: celmateriaal onbekend.

Het verdient daarom aanbeveling voor de verdediging om onafhankelijke DNA deskundigen te vragen uit welke cellen het DNA afkomstig is. Speeksel, huid, bloed? Men heeft toch hele cellen gevonden? Dan moeten die toch ook kenmerken van speeksel of huidcellen hebben? U kent mijn mening: Ik acht het zeer wel mogelijk dat het om (aangebrachte) wangslijmcellen gaat.

Wim Dankbaar

PS: Misschien kunnen onze geachte media dit artikel ook eens plaatsen, in plaats van afzeikstukjes over de geloofwaardigheid van Maurice de Hond. Misschien kan onze bekendste misdaadverslaggever, die ons al 5 jaar lang op grond van ouwe of dooie koeien probeert te overtuigen dat Louwes toch heus de dader is, dit ook eens op zijn website zetten. Voor wat meer nuance kunt u in elk geval hier terecht:

http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=776135/sc=b1c505


Meer informatie:

http://jfkmurdersolved.com/deventer.htm

http://jfkmurdersolved.com/feiten.htm

http://jfkmurdersolved.com/ballin.htm

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

http://jfkmurdersolved.com/donner.htm

Heropening
Moet de Deventer moordzaak heropend worden?

Nee, de schuld van Louwes is wettig en overtuigend bewezen.
Ja, want er is gerede twijfel over het bewijs tegen Louwes.
Ja, want het bewijs tegen MdeJ is (inmiddels) sterker.
Het is mij om het even.

Meer polls: http://jfkmurdersolved.com/polls.htm


"The bigger the lie, the more people will believe it."
-Joseph Goebbels, Hitler's Propaganda Minister

"All that is required for evil to triumph is for good men to do nothing" - Edmund Burke

"Throughout history, it has been the inaction of those who could have acted; the indifference of those who should have known better; the silence of the voice of justice when it mattered most; that has made it possible for evil to triumph" - Haile Selassie

"The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." - Albert Einstein


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com