November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Twee Mogelijke ScenariosWat is een waarschijnlijker scenario? Dit verhaal:

http://jfkmurdersolved.com/deventer/pv1.JPG

Of dit verhaal:

De proeven zijn gehouden door een tot nu toe onbekende vervalser op blanco papier. Twee daarvan zijn door Meike geschreven. Deze proeven zijn aan het NFI voorgelegd, dat geen keuze kon maken uit proef 2 en 3 (beide Meike). Dus werd de conclusie "waarschijnlijk niet".

Het onderzoek mocht niet openbaar worden dus de kans dat de fraude aan het licht komt, was klein.

Ergens in de zomer vraagt Knoops de schrijfproeven op. Paniek in de tent. Hoe zorgen we dat het toch een beetje officieel lijkt? Wie nemen we als "verbalisanten"? De keuze valt op 4 relatief moeilijk traceerbare rechercheurs uit Apeldoorn die niet in het telefoonboek staan. Vervolgens moeten de proeven op papier komen dat ook officieel lijkt. Blanco briefpapier van het NFI kan niet worden opgevraagd, zelfs een normaal bedrijf geeft dit nooit zomaar af zonder moverende reden. Maar ergens in een kast ligt nog een stapel oud schrijfproefpapier van het Gerechtelijk Laboratorium dat al sinds 2000 niet meer bestaat. Dezelfde fraudeur die de proeven afnam krijgt de opdracht dit te regelen. Deze vult dus ook de namen in van de 4 Apeldoornse rechercheurs in het voorgedrukte kader "afgenomen door" (geen stempel zoals Hoofdofficier Vast stelt). Bij schrijfproef 2 doet zich het probleem voor dat de laatste twee of drie regels van pagina 1 door het voorgedrukte kader lopen. Dus die worden weggehaald en ontbreken dus op de kopieen.

Het geheel wordt naar Knoops gestuurd en komt bij Maurice de Hond terecht, die er in september 2006 over schrijft op zijn weblog. Hij maakt zijn lezers attent op het feit dat de namen van de 4 ambtenaren alle in hetzelfde handschrift zijn geschreven. Ook schrijft hij over de opvallende gelijkenissen in het handschrift van proef 2 en 3. Hij vraagt tevens om hulp bij het opsporen van de ambtenaren Van Roemburg, Harts, Bulder en Schoenmaker.

Een van de lezers, ene Wim Dankbaar uit Overveen, zet hier zijn tanden in. Ondertussen doet OvJ v/d Meijden een poging tot verdere damage control en maakt op 3 october 2006, 6 maanden na dato, een eigen proces verbaal op dat naar Knoops wordt gestuurd. Hij probeert hier een verklaring te geven voor het feit dat het niet om rechercheurs uit IJsselland gaat, maar uit een andere regio namelijk Gelderland Noord-Oost. De opgegeven reden is dat objectiviteit zo beter is gegarandeerd, wat dus impliceert dat ambtenaren van IJsselland niet meer objectief met waarheidsvinding bezig waren. Ook bezweert hij Knoops dat het onderzoek volgens de richtlijnen van het NFI is verlopen. Iets wat aantoonbaar onjuist is want volgens de regels van het NFI dienen schrijfproeven te worden afgenomen door speciaal opgeleide schriftexperts van het NFI, en niet door lukraak geselecteerde politiemensen die daar niet voor opgeleid zijn.

Tevens moet hij nog een verklaring geven voor het feit dat alle ondertekeningen in hetzelfde handschrift zijn. Van Roemburg, die zelf van niets weet, krijgt hier de schuld van. De andere 3 ambtenaren worden niet met name door v/d Meijden genoemd, men wil het risico beperken dat er nog meer namen worden genoemd van ambtenaren die er niks mee te maken hebben.

Dankbaar is intussen met zijn speurtocht bezig. Aanvankelijk denkt hij dat de namen verzonnen zijn en niet bestaan. Maar na veel omwegen en meesterlijk speurwerk ;) weet hij ze met hulp van anderen uiteindelijk toch te traceren bij het korps Apeldoorn. Dankbaar neemt contact op met eerst van Roemburg en vervolgens Bulder. Beide geven ondubbelzinnig te kennen nooit iets met de Deventer moordzaak van doen te hebben gehad en niets van schrijfproeven te weten. Journalist Eddy van der Ley en anderen spreken ook met Van Roemburg die wederom aangeeft de zaak slechts uit de media te kennen. Journalist Matt Hoorn telefoneert met Hans Schoenmaker, die nadrukkelijk stelt dat hij nooit iets met de Deventer moordzaak te maken heeft gehad en dat die zaak niet tot zijn regio behoort. Schoenmaker lijkt verbaasd als Hoorn hem meldt dat zijn naam onder 1 van de schrijfproeven staat. Hij zegt: Dat kan wel zijn maar ik heb er niets mee te maken.

Gezien deze meervoudige en sterke aanwijzingen van fraude, heeft Dankbaar eind december een gesprek met Knoops en adviseert hem een Kort Geding te starten om de rechercheurs onder ede te laten getuigen. Knoops is niet afwijzend maar wil eerst meer zekerheid. Hij stelt voor om bij v/d Meijden inzage te vragen in de originele schrijfproeven. Dankbaar is het hiermee eens. De afspraak wordt begin januari gemaakt en de datum voor inzage wordt op 17 januari gesteld , bijna 3 weken later. Helaas mag Dankbaar daar niet bij zijn. Wel krijgt Knoops een checklist met vragen en aandachtspunten mee. Ook vraagt Dankbaar Knoops om hem tijdens de inzage te bellen zodat er niets aan zijn aandacht kan ontsnappen.

Bij de inzage krijgt Knoops de schrijfproeven te zien die naar zijn indruk originelen zijn. Ook produceert v/d Meijden proces verbalen van de schrijfproeven, elk afzonderlijk opgemaakt en ondertekend door de 4 betreffende Apeldoornse rechercheurs. Met name deze PV's overtuigen Knoops voldoende van de lezing van het OM. Ook vraagt Knoops nog waarom de rechercheurs hun betrokkenheid tegenover derden hadden ontkend. V/d Meijden verklaart dit met de speculatie dat ze zich overvallen gevoeld moeten hebben. Hij voegt eraan toe dat Van Roemburg hem nog gebeld heeft met de vraag hoe hij op de telefoontjes moest reageren. Wat daarop het antwoord van v/d Meijden was, wordt niet duidelijk. Kopieen van de PV's krijgt Knoops niet mee, met als reden dat de namen van de 3 andere proefschrijfsters anoniem moeten blijven.

Intussen wacht Dankbaar op een telefoontje van Knoops dat niet komt. Hij belt dan Knoops zelf, die meldt dat hij het gebouw zojuist heeft verlaten. Dankbaar is uiteraard verbaasd door de melding dat Knoops zojuist de individuele PV's heeft gezien van de rechercheurs die eerder ontkend hadden er iets van te weten. Dankbaar vraagt of Knoops ook heeft gezien dat zinsnedes ontbreken in schrijfproef 2. Knoops zegt dan dat dit niet klopt omdat de tekst doorgaat op de volgende pagina. Na enige uitleg begrijpt Knoops dat hij daarbij toch over het hoofd heeft gezien dat er desondanks regels ontbreken. Ook begrijpt hij dat hij de paraaf van Van Roemburg had kunnen vergelijken met de handtekening die hij onder het PV heeft gezien. Dat Dankbaar beschikt over een handtekening van Van Roemburg wist hij niet en hij heeft die dus ook niet kunnen vergelijken. Dankbaar meent dat Knoops zich heeft laten belazeren met alsnog opgemaakte en vervalste PV's.

Dit vermoeden wordt door navolgende gebeurtenissen slechts versterkt. Zo belt Dankbaar de volgende dag met Mevrouw Bulder en vertelt haar dat Knoops een PV heeft gezien dat door haar zou zijn opgemaakt en ondertekend. Zij voelt zich ongemakkelijk door het telefoontje omdat zij instructies heeft niets meer te mogen zeggen, maar wil nog wel kwijt dat ze er "niets van begrijpt" en raadt Dankbaar aan met haar superieuren te praten. Ook weet Dankbaar Knoops te overtuigen dat hij alsnog de afschriften van de PV's moet opvragen en dat louter de namen van de anonieme schrijfsters geen reden zijn om hem die niet te geven. Die kunnen immers worden doorgestreept of weggelakt. Dankbaar voorspelt Knoops dat hij ze niet zal krijgen en tot op heden, 2 maanden na aanvraag, krijgt hij gelijk.

Dankbaar's analyse van deze weigering is als volgt: De PV's zullen bewijzen dat het inderdaad vervalsingen zijn en dat de handtekeningen niet van Bulder, Schoenmaker, Harts of Van Roemburg zijn. Bovendien heeft v/d Meijden aangegeven dat het inderdaad om deze mensen zou gaan, dus als hij deze mensen zou laten bevestigen dat zij inderdaad deze PV's hebben opgemaakt en getekend, zouden alle twijfels en verdenkingen uit de lucht zijn. Er is zeker geen goede reden te bedenken waarom deze mensen dit niet zelf zouden mogen bevestigen, en nog minder dat het OM dit niet zelf nadrukkelijk durft te stellen. Daarbij komt dat het uiterst vreemd is dat wanneer deze PV's inderdaad al bij het afnemen van de schrijfproeven in het voorjaar van 2006 zouden zijn gemaakt, Knoops nu pas met het bestaan ervan wordt geconfronteerd, en dat hij nooit eerder deze PV's heeft gekregen. In plaats daarvan kreeg hij een algemeen beschrijvend verslag van v/d Meijden zelf, dat pas 6 maanden later werd opgesteld. Dit kan toch moeilijk als een "bewijs van de ambtshandelingen" worden gezien, zoals Hoofdofficier Vast stelt. Het bewijs van zulke ambtshandelingen zijn OF de PV's zelf zoals die toentertijd zijn opgemaakt, OF onder ede opgemaakte verklaringen van de rechercheurs zelf, schriftelijk dan wel mondeling.


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com